İSLAMA Uygun Evlenmek Nikah Ve Boşanma Şartları — Dini Nikah Evlenme ile Dini Boşanma

İSLAMA Uygun Evlenmek Nikah Ve Boşanma Şartları — Dini Nikah Evlenme ile Dini Boşanma

Konu: İSLAMA Uygun Evlenmek Nikah Ve Boşanma Şartları — Dini Nikah Evlenme ile Dini Boşanma

 

 

Selâmün aleyküm

 

Konumuz biraz uzun olabilir fakat aşağıya konu anlatım başlıklarını sırası ile yazıyorum, isteyen kendisine uygun olan yerden dini bilgi alabilir.

 

Konu Anlatım Sırası:

1-) Dinimiz İSLAM’A göre, nikâhın geçerli olması için, gerekli şartlar. (Yazılı Anlatım.)

2-) Dini Nikâhın Şartları Nelerdir? (Videolu Anlatım.)

3-) Resmi Nikah, Dinî Nikâh Yerine Geçer mi? Verilen Önemli bilgiler ve Tavsiyeler. (Videolu Anlatım.)

4-) Dini Nikah Olmadan Resmi Nikah Kıyılır Mı? (Videolu Anlatım.)

5-) Gizli Nikahın Hükmü Nedir? (Videolu Anlatım.)

6-) Resmi Olarak Boşanan Eşler Tekrar Evlenebilir mi? (Videolu Anlatım.)
3 Talak Mevzusu, Nafaka, Mihir ve İddet Müddeti Mevzusu.

7-) Kocasının kendisine ‘boşanma’ hakkı vermediği kadın resmî mahkemece boşansa nikâh düşer mi? (Videolu Anlatım.)

8 -) Eşini 3 talak ile boşayan kocanın tekrar aynı kişiyle nikahlanmasının şartları nelerdir? (Videolu Anlatım.)

9-) Sorulara Cevaplar – Boşanma Mevzû (Videolu Anlatım.)

10-) Mehir ve Misil Konusu (Site içi daha önce açılan konuya yönlendirme linki verilmiştir.)

 

 

 

 

1-) Dinimiz İSLAM’A göre, nikâhın geçerli olması için, gerekli şartlar:

Bu şartların birincisi, Müslüman kızın Müslüman erkekle evlenmesidir. Müslüman olmayan erkekle evlenemez. Evlenmeye karar verdiği anda, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâ, (Evlenilmez) buyuruyor. Evlenen bu emri inkâr etmiş olur. Müslüman erkek de, aynı şekilde müşrik, dinsiz bir kadınla evlenemez. O da, evlenmeye karar verdiği anda kâfir olur.
Ehl-i kitap olan, yani Yahudi veya Hristiyan kızla evlenmek caizse de tahrimen mekruhtur, yani günahtır. Müslüman kız ise ehl-i kitap da olsa hiçbir kâfir erkekle evlenemez.

Dinimizde küfv [denk] olmak önemlidir. Küfv, Hanefî’de, soyda, malda, dinde ve şerefte birbirine denk olmak demektir. Kızla erkeğin din bilgileri, takva, nesep, mevki ve servet bakımından denk olmaları lazımdır. Denk olmak, erkeğin salih Müslüman olması, Ehl-i sünnet itikadında olması, namaz kılması, içki içmemesi, yani İslamiyet’e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olması demektir. Damadın, yalnız mal mülk ve makam sahibi olmasını isteyen, kızlarını felakete sürüklemiş, Cehenneme atmış olur. Kız da, namaz kılmalı ve günahlardan sakınmalıdır.

Nikâhın ikinci şartı da, şahitlerin bulunmasıdır. Hanefî’de, şahit olarak, âkıl ve baliğ Müslüman iki erkek veya bir erkekle iki kadının bulunması lazımdır. Çocukla delinin şahitliği geçerli olmaz.

Nikâhın üçüncü şartı, icap ve kabuldür. Yani sözleşmedir.

Bu üç şart yerine gelirse nikâh sahih olur. Verilmesi vacib olan mehir konuşulmasa da nikâh sahihtir, ama nikâhta vacib olan mehir tespit edilmelidir.

Mehir iki kısımdır: Mehr-i muaccel, acele verilmesi gereken mehir demektir. Mehr-i müeccel, hemen verilmeyip daha sonra, vefat veya boşanma durumunda verilmesi gereken mehir demektir.

Gelin ve damadın kendileri de orada bulunuyorsa, dini nikâhları nasıl kıyılır?

Belediyedeki resmi muameleler bittikten sonra, Müslüman bir erkek, Hanefî mezhebine göre, Müslüman iki erkek şahit yanında, evleneceği kıza, (Seni hanım olarak aldım) der, kız da, (Ben de, seni koca olarak kabul ettim) derse, nikâh sahih olursa da, sünnete uygun nikâh şöyle kıyılır:
Bu devirde dini bilenler azaldığı için, nikâh kıyacak kimse, damada ve geline, Allahü teâlâ’nın sıfatlarını sayıp, İmanın ve İslam’ın şartlarını da söyledikten sonra, (Kabul ettin mi?) diye sorar. Evet cevabını alıp, damatla gelinin Müslüman olduğu böylece anlaşıldıktan sonra nikâhları kıyılır.

Önce gelinin adını, mesela Ahmet kızı Fatma diye yazar. Sonra damadın adını, mesela Hasan oğlu Ali diye yazar. Sonra iki erkek şahidin adını, babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra, uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar. [Mesela 11 Reşat altını olabilir. Erkek boşadığı zaman bu mehri vermesi şarttır.]

İstigfar okuyarak, oradakilere tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yaptırır:
Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ yemlikü li-nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Yâ Rabbî! Hîn-i büluğumdan bu âna gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıkdır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah. Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh. Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.

Euzü Besmele’den sonra, bu duayı okur:
(Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin 32. âyet-i kerimesini okuyup, (Sadakallahül’azîm) der, sonra, (Kâle Resulullah, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra geline dönüp, (Allahü teâlâ’nın emri, Peygamber efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sünneti, amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle, [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle, Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettin mi?) der. Gelin de, (Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettim) der.

Sonra damada dönüp, yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur. (Ahmet kızı Fatma’yı, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile hanımlığa kabul ettin mi?) der.

Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet, kabul ettim) diye cevap alınca, (Ben de nikâhınızı kıydım) der. Sonra, şu duayı okur.

Nikâh duası:
(Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha.)

Bu duayı Peygamber efendimiz  (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve bütün âlimler, veliler okudular. Bunu okuyunca, karı koca arasında, ölünceye kadar muhabbet mevcut olur, rahat ve huzur içinde yaşarlar. Evlerinden bereket eksik olmaz. Duanın meali de şöyledir:
(Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.)

Yukarıdaki Arapça yazıların Latin Alfabesine çevirilirken yanlışlıklar olmuş ise, sorumluluk kabul etmiyorum. Haber vermek amacı ile bilgilendirmek istedim. (Ben hoca değilim bunu yapabilecek bilgi bende mevcut değildir, fakat kaynaklardaki siteden aldığımı bildirmek isterim.)

 

 

2-) Dini Nikâhın Şartları Nelerdir? Ahmet Hamdi YILDIRIM Hoca Efendi

 

 

 

3-) Resmi Nikah, Dinî Nikâh Yerine Geçer mi? Verilen Önemli bilgiler ve Tavsiyeler – Ahmet POLAT Hoca Efendi

 

 

4-) Dini Nikah Olmadan Resmi Nikah Kıyılır Mı? – İsmail HÜNERLİCE Hoca Efendi

 

 

5-) Gizli Nikahın Hükmü Nedir? – İsmail HÜNERLİCE Hoca Efendi

 

 

 

6-) Resmi Olarak Boşanan Eşler Tekrar Evlenebilir mi? – İsmail HÜNERLİCE Hoca Efendi
3 Talak Mevzusu, Nafaka, Mihir ve İddet Müddeti Mevzusu.

 

 

7-) Kocasının kendisine ‘boşanma’ hakkı vermediği kadın resmî mahkemece boşansa nikâh düşer mi? – Fatih KALENDER Hoca Efendi

 

 

8 -) Eşini 3 talak ile boşayan kocanın tekrar aynı kişiyle nikahlanmasının şartları nelerdir? – Fatih KALENDER Hoca Efendi

 

 

9-) Sorulara Cevaplar – Boşanma Mevzû – Ahmet Mahmut ÜNLÜ Hoca Efendi

 

 

 

10-) Mehir ve Misil Konusu yazımıza ulaşmak LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

Kaynaklar:

dinimizislam com – Yazılı Kaynağın Alındığı site.
(Vekiller ile nasıl kıyıldığı da orada anlatıyor, fakat ben orayı yazıya eklemedim.)
islam ve ihsan ilamtv youtube kanalı
İsmailağa NET youtube kanalı
İsmail Hünerlice hoca youtube kanalı
Lalegül TV youtube kanalı
Cübbeli Ahmet Hoca youtube kanalı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ